25.3°C

Chodzi o zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę. Kancelaria Prezydenta poinformowała o trwającej obecnie analizie takiej koncepcji.
Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju w sprawie wniosku Wielkopolskiej Izby Rolniczej o zmianę w prawie budowlanym, mającą na celu zwolnienia producentów rolnych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do zbiorników na płynny nawóz RSM oraz paliwo rolnicze.
Uchwalona niemal 30 lat temu ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników była już wielokrotnie nowelizowana. W dalszym ciągu jednak rolnicy zgłaszają wiele zastrzeżeń i wskazują na nierówne traktowanie ubezpieczonych w KRUS i ZUS. Jakie są te nierówności?
Ogłoszona w dniu 13 marca 2020 r. ustawa o ochronie roślin przed agrofagami oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego i ochrony roślin w Polsce.
Ustawa z dnia z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw została podpisana 21 lutego 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. dotyczącą zwalczania ASF. Jednym z rozwiązań ustawy jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim w odniesieniu do odstrzału sanitarnego.
10 grudnia br. na posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
Przedstawiciele Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych spotkali się z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Podczas spotkania minister wyjaśniał cele i założenia znowelizowanej niedawno Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W projekcie ustawy o odpadach zaproponowano zmiany w zakresie zwolnienia z obowiązku wpisu do rejestru BDO wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha. Obecnie każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów.
Przepisy ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku. Ustawa jest odpowiedzią na oczekiwania konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że produkty spożywcze, które kupują, nie zawierają w swoim składzie GMO.
reklama

RSS Module