POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

OKIEMROLNIKA.PL

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.okiemrolnika.pl jest Okiem Rolnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iwnie, ul. Gnieźnieńska 2, 62-025 Iwno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000706765, NIP 7773299683, REGON 368855848, o kapitale zakładowym w wysokości 205.000,00 złotych, tel. 667 555 997, adres e-mail: administrator@okiemrolnika.pl.
 2. Dane osobowe każdego Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1719 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.

 

§ 2

Cel, zakres oraz podstawy przetwarzania

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP – niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz wystawienia dokumentu sprzedaży, 
 2. e-mail oraz numer telefonu – niezbędne do komunikacji związanej z realizacją zamówienia oraz prawidłową realizacją Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych,
 1. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, są przetwarzane, gromadzone oraz wykorzystywane przez Administratora w celach: 
 1. wykonania Umowy zawartej na odległość, w tym należytego świadczenia Usług przez Administratora oraz realizacji złożonych zamówień,
 2. wykonania zawartej Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, w szczególności w celu rejestracji Konta, korzystania z Formularza Zakupu, publikowania Ogłoszeń kupna/sprzedaży na Giełdzie, a także umożliwienia Użytkownikowi korzystania w ramach Konta z dostępnych w Serwisie funkcjonalności, w tym również zakupu usług płatnych takich jak Kampanie Reklamowe, a w tym Banery reklamowe, Artykuły sponsorowane oraz Ankiety,
 3. marketingowych, w tym także właściwego wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy o dostarczenie Newslettera,
 4. zapewnienia kontaktu z Użytkownikiem, 
 5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w tym również obsługi reklamacyjnej,
 6. statystycznych, analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, 
 7. niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu oraz jego ulepszania.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do realizacji celów, na potrzeby których są one przetwarzane, w tym świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Serwisu oraz realizacji Umowy zawartej na odległość oraz Umowy o dostarczenie Newslettera
 2. Poprzez publikację ogłoszenia w Serwisie autor ogłoszenia decyduje się na udostępnienie swoich danych dla celów kontaktowych z Użytkownikami w sprawie ogłoszenia kupna/sprzedaży na Giełdzie.  
 3. Nie podanie wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do realizacji którejkolwiek z zawartych umów skutkuje odmową zawarcia tej umowy. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest w Regulaminie Serwisu oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem określonej umowy, na stronie Serwisu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. 
 5. Dane podane przez Użytkownika mogą być także gromadzone i wykorzystywane w celu tworzenia historii dokonanych zakupów Usług i złożonych zamówień, pod warunkiem założenia Konta w Serwisie, dokonując procesu rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
 6. Administrator przetwarza również dane zawarte w plikach Cookies (szczegółowo opisanych w Polityce Cookies) podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
  1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie,
  2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zakupu lub danych logowania do Serwisu,
  3. dostosowywania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu,
  4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 8. Dane osobowe, o których mowa powyżej, przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ostatnie logowanie do Konta przez Użytkownika, a w przypadku nie założenia Konta przez Użytkownika od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła ostatnia sprzedaż Usług na rzecz tego Użytkowników.
 9. W przypadku przekazania danych osobowych, które nie są niezbędne w celu realizacji zamówienia lub prawnego obowiązku np. w drodze korespondencji z Administratorem dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanimizowane i nie będą przetwarzane. 

 

§ 4

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych są:
 1. podmioty księgowe obsługujące Administratora – Administrator udostępnia w postaci dokumentu sprzedaży zebrane dane osobowe Użytkownika takie jak imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP jako dane wskazane przez Użytkownika, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, 
 2. podmiot obsługujący płatności w Serwisie – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności w Serwisie,
 3. podmiot obsługujący Newsletter wysyłany do Użytkowników – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika takie jak imię oraz adres e-mail wskazane przez Użytkownika, celem umożliwienia wysyłki Newslettera. 
 1. Serwis współpracuje z operatorem płatności, którym jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, REGON 300523444.
 2. Serwis współpracuje również z podmiotem zajmującym się obsługą Newslettera, którym jest Getresponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, 80-309 Gdańsk, przy Al. Grunwaldzkiej 413, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000942075, o kapitale zakładowym w wysokości 5 559 840,00 zł, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9581468984, REGON 192998251.

 

§ 5

Prawa przysługujące podmiotom, których dane są przetwarzane

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania:
 1. uzupełnienia danych osobowych,
 2. uaktualnienia danych osobowych,
 3. sprostowania danych osobowych, 
 4. czasowego lub stałego wstrzymania, w tym ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie lub usunięcie danych osobowych, 
 6. anonimizacji danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw lub danych osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem, poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: administrator@okiemrolnika.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator przekazuje dane osobowe jedynie wobec podmiotów do tego uprawnionych, w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia, wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, instytucje płatnicze, w tym operatorzy płatności elektronicznych.
 3. Dodatkowo, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku przekazania, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu www.okiemrolnika.pl. 
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator korzysta ze środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem przez osoby nieupoważnione,
 2. Regularne testowanie oraz ocenianie wykorzystywanych środków technicznych oraz organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 3. Dostęp do Konta Użytkownika jedynie po podaniu przez niego adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła,
 4. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez osoby posiadające stosowne imienne upoważnienia ze ściśle określonym zakresem udostępnianych danych osobowych; osoby te zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dając gwarancję ich bezpieczeństwa,
 5. Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego oraz systemu haseł celem uzyskania dostępu do danych osobowych.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w przypadkach:
 1. wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
 2. zmiany warunków technologicznych funkcjonowania Serwisu, 
 3. zmian wprowadzających standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 
 1. O zmianie Administrator powiadomi drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, wskazany przez niego podczas rejestracji).
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres poczty elektronicznej Administratora: administrator@okiemrolnika.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Okiem Rolnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gnieźnieńska 2, 62-025 Iwno.
 3. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 4. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 2 maja 2023 r.