3°C

reklama
reklama
30 grudnia: Koniec trzech naborów z PROW fot. Paweł Pąk

30 grudnia: Koniec trzech naborów z PROW

Napisał  Gru 30, 2020

30 grudnia 2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania przez ARiMR wniosków o przyznanie pomocy na realizację inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Spieszyć muszą się także ci rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioski o wsparcie „Inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą składać rolnicy, w których gospodarstwach łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika - 60 proc.).

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

Dotacja na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” kierowana jest z kolei do rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi (m.in.: przymrozkami wiosennymi, suszą, powodzią), bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z afrykańskim pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będącej w posiadaniu gospodarza. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

O „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

O premię mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD, obejmuje ponad 400 pozycji. Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – do 150 tys. zł, dwóch – do 200 tys. zł, trzech i więcej – do 250 tys. zł.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia