Wydrukuj tę stronę

Dofinansowanie dla chętnych na rozpoczęcie pozarolniczej działalności

Napisał  Paź 14, 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o uruchomieniu naboru wniosków w ramach działania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Wnioski będą przyjmowane od 29 października do 30 listopada 2020 r. Jest to nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF).

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości:
- 150 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
- 200 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
- 250 000 zł - jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Kto może skorzystać z tego działania? Pomoc przyznawana jest:

1) osobie fizycznej, która:
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy,
- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Pomoc udzielana będzie na podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zgodnie ze „Szczegółowym wykazem działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc”.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz biznesplanu, wzory oświadczeń, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy np. osobiście lub przez upoważnioną osobę lub poprzez pocztę przesyłką rejestrowaną. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR