REKLAMA

ARiMR: Właściciele statków rybackich mogą składać wnioski o pomoc

Redakcja - Prawo i Finanse
25.02.2023
chat-icon 0

Właściciele oraz współwłaściciele statków rybackich wpisanych do rejestru, mający nadany numer identyfikacyjny w krajowych systemach ewidencji mogą od 24 lutego 2023 roku wnioskować o pomoc na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Właściciele oraz współwłaściciele statków rybackich wpisanych do rejestru, mający nadany numer identyfikacyjny w krajowych systemach ewidencji mogą od 24 lutego 2023 roku wnioskować o pomoc na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej.

Pomoc Agencji skierowana jest do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, wpisanego do rejestru statków rybackich, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków. Składający wniosek o pomoc musi spełnić określone warunki o zobowiązać się do:

1)  trwałego zaprzestania działalności połowowej nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

2)  nieskładania do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosku o dokonanie:


a)  wpisu statku do rejestru,


b)  zmiany wpisu w rejestrze w zakresie:


- ponownego wprowadzenia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,


- zmiany właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego – przez 10 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o przyznanie pomocy;

3)  złożenia wniosku o zmianę danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zaprzestania wykonywania działalności w zakresie rybołówstwa komercyjnego w związku z trwałym zaprzestaniem działalności połowowej, nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy;

4)  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, a w przypadku, gdy rozpoczęcie działalności wiąże się z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynków lub budowli w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i do wykonywania jej nie krócej niż przez okres 3 lat.  

- Pomoc przeznaczona jest na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem niektórych działalności, takich jak np. rybołówstwo i rolnictwo – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zaznacza, że przez rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej należy rozumieć:


- podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo


- podjęcie wykonywania działalności gospodarczej po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia tej działalności albo jej zakończenia, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo


- rozszerzenie zakresu wykonywanej działalności gospodarczej o działalność wykonywaną po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 24 miesięcy od dnia wykreślenia tej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego, poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

200 tysięcy złotych to maksymalna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy, a dofinansowanie ma charakter pomocy de minimis i jest przyznawana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Jednym z warunków pomocy jest jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem i udokumentowanie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Można to zrobić osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztowa w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP. Pomoc przyznawana będzie na podstawie umowy o przyznanie pomocy.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA