fbpx

Będzie można składać wnioski na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Napisał  Paź 01, 2019

W dniach od 28 października do 13 grudnia 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc finansową w ramach tego działania będą mogły ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od dnia 22 grudnia 2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1026), składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., z późn. zm.), które spełnią m.in. następujące warunki kwalifikowalności:

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego,
- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.
- w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni z członkami, o których mowa powyżej,
- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Pomocy nie przewiduje się na tworzenie grup producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym: członkami grupy producentów, współmałżonkiem członka beneficjenta, podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Złożone przez grupy producentów rolnych wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Można je również otrzymać w Centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych ARiMR.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: