fbpx
Ile biogazowni jest w Polsce? fot. Adobe Stock

Ile biogazowni jest w Polsce?

Napisał  Mar 30, 2022

Wytwarzanie energii to obecnie temat numer jeden, bowiem próby uniezależnienia się od rosyjskich surowców wymagają przede wszystkim czerpania pełnymi garściami z energii odnawialnej, która w dużym stopniu jest alternatywą dla paliw kopalnych oraz energetyki jądrowej.

Ile energii wyprodukowały polskie biogazownie w 2021 roku?

Jednym ze sposobów na pozyskiwanie energii jest budowa biogazowni. W 2021 roku z biogazu rolniczego wyprodukowano łącznie 732,645 Gwhe energii elektrycznej, z czego około 607,708 GWhe zostało sprzedanych sprzedawcom zobowiązanym oraz innym odbiorcom. Pozostała ilość została zużyta na potrzeby produkcji oraz na potrzeby własne wytwórców.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego KOWR wpisanych było 128 instalacji należących do 109 podmiotów, z czego 104 podmioty zadeklarowały wytwarzania energii elektrycznej, a 5 podmiotów wykorzystania go w inny sposób.

23 marca br. kierownictwo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisało raport roczny za 2021 r. z działalności podmiotów wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w nim zawarte.

Art. 23 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.) mówi, że „działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego” jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, prowadzonego przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Najwięcej biogazowni rolniczych zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (17 instalacji), zachodniopomorskim (15 instalacji), wielkopolskim (14 instalacji), podlaskim i pomorskim (po 11 instalacji), mazowieckim i dolnośląskim (po 10 instalacji).

Instalacje zarejestrowane na koniec 2021 r. pozwalały na wytworzenie ponad 513 mln m3 biogazu rolniczego rocznie. Wszystkie biogazownie rolnicze posiadały zainstalowane moduły kogeneracyjne, których łączna moc elektryczna wynosiła 125,323 MWe.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego przekazywały sprawozdania kwartalne Dyrektorowi Generalnemu KOWR. Wynika z nich, że do wytworzenia biogazu rolniczego w 2021 r. zostało wykorzystanych ponad 4,9 mln ton surowców.

W procesie fermentacji metanowej ww. surowców, wytwórcy uzyskali blisko
342,913 mln m3 biogazu rolniczego, który w ilości ponad 335,335 mln m3 został przeznaczony do wytworzenia energii elektrycznej. Pozostała ilość została wykorzystana w inny sposób, np. spalona w świecy lub kotle gazowym.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego gazowego, do których sieci została przyłączona mikroinstalacja lub mikroinstalacja biogazu rolniczego byli zobowiązani do przekazywania sprawozdań półrocznych Dyrektorowi Generalnemu KOWR.

Z przekazanych przez nich sprawozdań wynika, że na dzień 31 grudnia 2021 r. do sieci przyłączone były 32 mikroinstalacje o mocy 819,60 kW. Najwięcej mikroinstalacji, w których wytwarzana jest energia elektryczna z biogazu rolniczego zlokalizowanych zostało w województwie warmińsko-mazurskim (12 mikroinstalacji), wielkopolskim i łódzkim (po 5 instalacji). Pozostałe mikroinstalacje znajdują się w województwach: mazowieckim  (3 instalacje), podlaskim (2 instalacje), opolskim (2 instalacje), pomorskim, śląskim i dolnośląskim (po 1 instalacji).

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij: