REKLAMA

Data ubezpieczenia upraw a preferencyjny kredyt suszowy

W związku z sygnałami płynącymi od rolników jako że banki, ze względu na zbyt późne ubezpieczanie upraw, odmawiają przyznania preferencyjnych kredytów suszowych w wysokości 0,5%, samorząd rolniczy skierował wniosek do resortu rolnictwa o wyjaśnienie sprawy.

Redakcja - Prawo i Finanse 28.04.2019 chat-icon0

REKLAMA
Przypomnijmy, że problem dotyczy protokołów z szacowania strat spowodowanych suszą, gdzie istnieje rubryka dotycząca wystąpienia suszy, wpisywana zgodnie z przedziałem czasowym wystąpienia suszy i jest to najczęściej data od 1 kwietnia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. Ta data wynika z monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG.

Ubezpieczenia upraw jarych uruchamiane są przeważnie przez firmy ubezpieczeniowe pod koniec marca każdego roku, a praktyką wśród rolników jest ubezpieczanie upraw jarych dopiero po ich wysianiu i wschodach, co skutkuje zawieraniem umów ubezpieczeniowych pod koniec kwietnia i na początku maja.

Z Zarządzenia nr 12/2015 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 marca 2015 r. wynika, że co najmniej 50% powierzchni upraw ma być ubezpieczona od jednego z ryzyk wymienionych w zasadach udzielenia kredytów preferencyjnych – przed dniem wystąpienia klęski. Z tego powodu banki odmawiają udzielania kredytów preferencyjnych na 0,5%, ponieważ rolnicy w tym czasie często nie mieli jeszcze ubezpieczonych upraw jarych. Zamiast tego banki proponują rolnikom kredyt z oprocentowaniem 2,8%.

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie warunków udzielania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji, resort rolnictwa wskazał, że zgodnie z przepisami § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.) wysokość oprocentowania dla kredytobiorców, kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynosi 0,5%, jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z powyższych ryzyk.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia protokół oszacowania szkód zawiera zarówno datę wystąpienia szkód, jak i informację o powierzchni upraw rolnych w danym sezonie wegetacyjnym, w tym powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód.

Jednocześnie, jeżeli data wystąpienia szkód została w protokole określona jako przedział czasowy, obejmujący więcej niż jeden dzień, to zdaniem resortu rolnictwa, wystarcza, jeżeli producent rolny posiada zawartą umowę ubezpieczenia ostatniego dnia wskazanego jako data wystąpienia szkód.

(rpf) jp


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA