fbpx
 „Modernizacja gospodarstw rolnych” – dla kogo zwiększony limit pomocy? fot. Paweł Pąk

 „Modernizacja gospodarstw rolnych” – dla kogo zwiększony limit pomocy?

Napisał  Gru 19, 2022

Przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 weszły właśnie w życie po zmianach.

Zwiększenie wysokości limitu pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w okresie realizacji PROW 2014 – 2020 – to nowe, większe możliwości po zmianach, które wprowadzają możliwość przyznania pomocy do wysokości:

a) 1 000 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszaru A (rozwój produkcji prosiąt),
b) 600 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach obszarów B – D (B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – rozwój produkcji bydła mięsnego, D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu), przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 250 000 zł.

Dla kogo wsparcie po zwiększeniu limitów?

- dla rolników, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborze przeprowadzonym w 2022 r. i nie zostały one rozpatrzone (tj. nie doszło do zawarcia umowy o przyznaniu wsparcia) oraz
- dla beneficjentów, którzy przed dniem wejścia w życie przepisów zmienionego rozporządzenia wykonawczego zawarli umowy o przyznaniu pomocy i nie otrzymali płatności końcowej.

Bardzo ważne: aby móc skorzystać z wyższego limitu pomocy beneficjent zobligowany jest złożyć wniosek o zmianę umowy w następujących terminach:
1) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego - w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia i nie otrzymali płatności końcowej;
2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową – w pozostałych przypadkach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sytuacji gdy wniosek nie zostanie złożony, albo wpłynie w terminie innym niż wskazany powyżej ARiMR rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

- W związku z tym, w przypadku zainteresowania możliwością zwiększenia kwoty pomocy należy bez zbędnej zwłoki poinformować Agencję o planowanych zmianach. Należy pamiętać, iż zmieniane przepisy nie uprawniają Agencji do wstrzymania postępowań w przypadku już złożonych wniosków o płatność – przypomina ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: