7,1°C

reklama
reklama
Minister Puda w Brukseli: Dobrostan zwierząt musi rolnikom się opłacać fot. MRiRW

Minister Puda w Brukseli: Dobrostan zwierząt musi rolnikom się opłacać

Napisał  Gru 17, 2020

- Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda podczas obrad Rady Ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa w Brukseli.

W dniach 15-16 grudnia br. w Brukseli odbyły się obrady ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa. Ministrowie omówili działania podejmowane w związku z oczekiwaniami konsumentów w zakresie dostarczania żywności wysokiej jakości, jej znakowania oraz informowania odbiorców, konsumentów w tym zakresie. Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt

Ministrowie przyjęli „Konkluzje Rady w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt”.

W Konkluzjach wskazano na oczekiwania konsumentów dotyczące poprawy dobrostanu zwierząt gospodarskich i potrzebę łatwego rozpoznawania żywności wyprodukowanej w wyższych standardach niż minimalne, określone w przepisach UE. Konkluzje podkreślają cel takiego oznakowania, którym powinna być poprawa dobrostanu dla jak największej liczby zwierząt. Wskazują również aspekty, które powinny zostać uwzględnione podczas prac nad wprowadzeniem etykietowania informacją o dobrostanie zwierząt. Polska zaakceptowała wypracowany projekt konkluzji.

Jesteśmy zainteresowani wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Nadrzędnym celem tej inicjatywy jest poprawa dobrostanu zwierząt gospodarskich – powiedział minister Grzegorz Puda. Cel ten został wyraźnie podkreślony w Strategii „Od pola do stołu” i jest również jednym z priorytetów polskiego rządu. - Dobrostan zwierząt jest szeroko dyskutowany w Polsce i wzbudza duże zainteresowanie społeczne. Powszechne jest przekonanie o konieczności poprawy warunków utrzymania zwierząt służących do produkcji żywności. Jednak każde takie działanie generuje koszty dla rolników i producentów – podkreślił polski minister.

Dlatego ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie. – Mam nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE. Tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom możemy wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt – powiedział Grzegorz Puda.

Znakowanie wartością odżywczą
Ministrowie zajęli się również projektem „Konkluzji dotyczących znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania profili żywieniowych oraz znakowania krajem pochodzenia”. Ostatecznie konkluzje zostały przyjęte jako konkluzje Prezydencji, z jednoczesnym sprzeciwem Włoch, Republiki Czeskiej oraz Grecji. Zdaniem Polski prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem dotyczącym wartości odżywczej na przodzie opakowania ułatwi konsumentom dokonywanie wyborów żywieniowych i wpłynie na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych.

Za bardzo istotną kwestię, odnoszącą się do systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania, Polska uważa także zgodność systemu z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących przekazywania konsumentom informacji nt. żywności, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. System ten nie powinien być dyskryminujący. Z tego też względu Polska jest zdania, że należy rozważyć wykluczenie z systemu znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania wybranych kategorii żywności (przykładowo: żywność posiadająca chronione oznaczenie geograficzne, chronioną nazwę pochodzenia czy żywność o ustalonym w przepisach składzie, np. preparaty do żywienia niemowląt). – Szczególnie popieramy zawarte w Konkluzjach informacje nt. konieczności przeprowadzenia przez Komisję Europejską oceny wpływu – podkreślił minister rolnictwa Grzegorz Puda.

W odniesieniu do znakowania krajem pochodzenia Polska stoi na stanowisku, że ocena wpływu powinna odnosić się do kraju pochodzenia i uwzględnić potrzebę oceny kosztów i korzyści dla uczestników rynku, w tym tych dotyczących zrównoważonego rozwoju i zasadności rozszerzenia obowiązkowego wskazania pochodzenia na inne produkty.

Spotkanie trójstronne ws. zwalczania ASF w Europie
Na marginesie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli Minister Grzegorz Puda był gospodarzem spotkania trójstronnego na temat zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Europie. W rozmowach uczestniczyła Pani Julia Klöckner, Minister Wyżywienia i Rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec, oraz Pan Jaroslav Zajíčik, Ambasador Republiki Czeskiej w Stałym Przedstawicielstwie Republiki Czeskiej przy UE.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwalczania ASF, podejmowanych w ramach ścisłej współpracy właściwych inspekcji Polski, RFN i Republiki Czeskiej oraz zaplanowanie przyszłych wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie. Strony podkreśliły, że ASF pozostaje wyzwaniem dla całej UE i jej sektora trzody chlewnej. Konieczne jest zatem podjęcie rozmów z państwami członkowskimi UE na temat zwiększenia refundacji z budżetu UE na działania realizowane w poszczególnych krajach. Potrzebne jest również wsparcie i zapewnienie pomocy finansowej, jak i merytorycznej ze strony Komisji Europejskiej i wspomagających ją instytucji, zapewniających bazę naukową.

W konkluzjach spotkania Polska, Czechy i Niemcy przyjęły Wspólne stanowisko Polski, Czech i Niemiec dotyczące finansowania programów zwalczania afrykańskiego pomoru świń, środków nadzwyczajnych oraz środków kontroli choroby, w którym zostały zawarte kluczowe postulaty naszych trzech państw w odniesieniu do zwalczania ASF. Wypracowany dokument zostanie oficjalnie przekazany do Komisji Europejskiej.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama