fbpx

Zamiana nieruchomości Skarbu Państwa na prywatną

Napisał  Lis 21, 2021

Nowe rozporządezenie z 12 sierpnia 2021 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości, weszło w życie 1 września 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1504).

Co się zatem zmieniło dla osób chcących dokonać zamiany np. własnej nieruchomości na inną, będącą właśnością Skarbu Państwa. Otóż do 31 sierpnia 2021 roku nie było możliwości dokonania zamiany, na podstawie której osoba fizyczna (a więc nie tylko rolnik w rozumieniu dotychczas obowiązujących przepisów), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przenosiłaby na Skarb Państwa do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa własność nieruchomości (zarówno tych, które mają charakter rolny, jak i tych, które nie są nieruchomościami rolnymi), w zamian za przeniesienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na ten podmiot własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozporządzenie wprowadziło możliwość takiej zamiany w sytuacjach uzasadnionych realizacją zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. Dodatkowym wymogiem jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W kompetencjach ministra właściwego do spraw rozwoju wsi pozostają bowiem zarówno zadania z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, jak i ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne.

Minister właściwy do spraw rolnictwa jest zatem organem właściwym do rozstrzygnięcia, czy procedowana zamiana obejmująca nieruchomość przeznaczoną na cele rolne z Zasobu będzie korzystna, oceniając ją z perspektywy ochrony nierzadko rozbieżnych interesów państwa.

Jednocześnie wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą zamianą mogą być objęte wyłącznie nieruchomości wolne od wszelkich obciążeń, z wyjątkiem służebności (dotychczas wyjątek stanowiły służebności gruntowe).

(rpf) kp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj