fbpx
1 kwietnia rusza nabór wniosków na finansowanie Kół Gospodyń WIejskich fot. Paweł Pąk

1 kwietnia rusza nabór wniosków na finansowanie Kół Gospodyń WIejskich

Napisał  Mar 30, 2022

Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa raz w roku. Pomoc ta jest udzielana od 2018 roku i z każdą następną edycją łączna kwota przeznaczona na finansowanie jest coraz wyższa.

Jak wyglądała pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich we wcześniejszych latach?

- 2018 r. – 16 311 000 zł
- 2019 r. – 29 697 000 zł
- 2020 r. – 32 871 000 zł
- 2021 r. – 55 870 000 zł

Łącznie od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2018 poz. 2212 z późn. zm.) Kołom Gospodyń Wiejskich wypłacono ponad 134 mln zł.

Od roku 2021 roku kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:
- 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
- 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
- 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

– W tym roku mamy 70 mln złotych przeznaczonych na wsparcie działalności statutowej Kół Gospodyń Wiejskich – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Na jakich zasadach przyjmowane są wnioski?

1 kwietnia br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że to kolejny, piąty już rok, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o środki finansowe dzięki nowej ustawie o ich działalności. – Mamy już zarejestrowanych blisko 11 tysięcy kół – dodał wicepremier.

Na co można przeznaczyć środki?

– Ostatnie lata pokazały, że nowa ustawa o działalności kół gospodyń wiejskich pozwoliła nie tylko na powstanie nowych kół, ale także na wzmocnienie kół, które niejednokrotnie działają od kilkudziesięciu, nawet ponad 100 lat – powiedziała podczas konferencji sekretarz stanu Anna Gembicka.

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:
- prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
- prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
- wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
- inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
- upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
- reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
- rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Wiceminister przedstawiła również skalę wsparcia kół ze środków publicznych.

Podkreśliła przy tym, że pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

– Wnioski przyjmowane będą w powiatowych burach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 kwietnia do 30 września – poinformowała prezes ARiMR Halina Szymańska.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie możliwości daje Kołom Gospodyń Wiejskich ustawa z 2018 roku

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212 z późn. zm.) weszła w życie 29 listopada 2018 roku, gwarantując przede wszystkim:
- uzyskanie osobowości prawnej,
- możliwość otrzymania pomocy finansowej raz w roku kalendarzowym,
- zwolnienie z podatku dochodowego oraz VAT,
- możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK),
- możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
- możliwe źródła dochodu, majątek oraz możliwość ubiegania się o środki finansowe
w ramach konkursów i dotacji,
- brak konieczności posiadania kasy fiskalnej,
- opieka Pełnomocnika ARiMR do spraw Kół Gospodyń Wiejskich w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) kp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Skomentuj