REKLAMA

Od 28 września pomoc dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw

Redakcja - Prawo i Finanse
27.09.2016
chat-icon 0

Od czwartku 28 września wchodzi życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agro Brand
REKLAMA

Od czwartku 28 września wchodzi życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzieki tej zmianie pojawia się możliwość udzielania pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie, powstałych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.:

- niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym,

- zobowiązań cywilnoprawnych.

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. powyższa pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności ze wspólnym rynkiem. W związku z tym, podpisywanie umów pożyczek oraz umów kredytu będzie możliwe dopiero po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r., ale nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Obecnie w ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR - wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.

Podstawowe warunki udzielania nowej pomocy przedstawiają się następująco:

1. Pomoc na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym

W 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom mleka, świń lub owoców i warzyw, prowadzącym gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Pomoc będzie polegała na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, powstałych od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

Pożyczkę będą mogli uzyskać producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Pożyczka będzie udzielana maksymalnie na 10 lat, a jej kwota nie będzie mogła przekroczyć wysokości kwoty nieuregulowanych należności. Do kwoty tej nie wlicza się odsetek.

Wypłata środków nastąpi w dwóch ratach, przy czym:

- pierwsza rata - płatna w 2016 r. w wysokości do 50% kwoty pożyczki,

- druga rata - płatna w 2017 r. po udokumentowaniu spłaty nieuregulowanych należności w wysokości środków wypłaconych w ramach pierwszej raty.

Pożyczkę w całości trzeba będzie rozliczyć przedstawiając dokumenty potwierdzające spłatę ww. należności.

Pożyczka będzie nieoprocentowana, a Agencja nie będzie pobierała żadnych opłat za jej udzielenie.

Wniosek o udzielenie pożyczki producenci mleka, świń, owoców i warzyw będą składać w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, w terminie do 15 października br. Wzór wniosku opracuje Agencja i udostępni na swojej stronie internetowej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

- oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie nieregulowanych należności,

- kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,

- dokumenty potwierdzające powstanie nieuregulowanych należności w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Projekt wzoru wniosku o pożyczkę - otwórz

Uwaga - ostateczny wzór wniosku może ulec zmianie.

Pomoc zostanie przyznana na podstawie umowy pożyczki, która będzie zawierana w formie pisemnej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223 ze zm.) pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

2. Pomoc na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

W 2016 r. i 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy finansowej producentom rolnym w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw.

Pomoc będzie polegała na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, powstałych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw. Z pomocy wyłączone są zobowiązania cywilnoprawne na rzecz budżetu środków europejskich.

O kredyt będą mogli ubiegać się producenci rolni będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem prowadzący produkcję mleka, świń lub owoców i warzyw.

Kredyt będzie udzielany maksymalnie na 8 lat, a jego kwota nie będzie mogła przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o kwotę udzielonej danemu producentowi rolnemu pożyczki na sfinansowanie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Kredytobiorca nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie będzie ustalane z uwzględnieniem stopy referencyjnej WIBOR 3M powiększonej nie więcej niż o 1,7 punktu procentowego. Kredytobiorca przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu będzie płacił oprocentowanie w wysokości 1%, a w kolejnych latach w wysokości 2,5%. Pozostałą część oprocentowania należną bankowi zapłaci ARiMR.

Wniosek o udzielenie kredytu należy złożyć w banku współpracującym z ARiMR. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty takie jak np.:

- oświadczenie o uzyskaniu przychodów niewystarczających na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych, z wyszczególnieniem należności głównej i odsetek,

- kopie rachunków lub faktur VAT potwierdzających uzyskiwanie obniżonych przychodów,

- dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

(rpf) pp
źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA