Poszkodowani rolnicy z Nowej Białej otrzymają do 100 tys. zł z FSUS fot. PSP Nowy Targ

Poszkodowani rolnicy z Nowej Białej otrzymają do 100 tys. zł z FSUS

Napisał  Cze 22, 2021

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze rolników z Nowej Białej będzie udzielona z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego oraz KRUS. Wysokość pomocy jaką będzie można otrzymać z Funduszu to maksymalnie 100 tys. zł.

Wsparcie dla rolników z Nowej Białej, którzy w pożarze stracili dobytek, będzie udzielone poprzez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku Funduszu pomoc udzielana będzie w zakresie likwidacji szkód zaistniałych w gospodarstwach rolnych w wyniku klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych. Do ubiegania się o takie wsparcie uprawnione są:
- organizacje pożytku publicznego, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; 
- organizacje społeczne i zawodowe, które zgodnie ze statutem lub innym dokumentem stanowiącym podstawę ich działania prowadzą działalność na rzecz rolników i członków ich rodzin; - związki zawodowe rolników indywidualnych, a także izby rolnicze.
Wysokość pomocy będzie zależna od oszacowania szkód i może wynosić do 100 tys. zł.

Natomiast pomoc z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma obejmować obejmować:
- odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożenie ich spłaty na raty lub umorzenie w całości lub w części;
- umorzenie należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Uprawnionymi do korzystania z tych form wsparcia w ramach Funduszu Składkowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników są osoby ubezpieczone i świadczeniobiorcy KRUS oraz członkowie ich rodzin tj. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, małżonek oraz rodzice.

W dalszej perspektywie możliwe ma być także uruchomienie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i członkom ich rodzin w ramach działalności prowadzonej przez Centra Rehabilitacji Rolników KRUS.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj