REKLAMA

Pakiet wsparcia dla producentów mleka

Redakcja - Zwierzęta
30.08.2016
chat-icon 0

10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia dla producentów mleka.

Agro Flash
REKLAMA

10 września br. Komisja Europejska ma opublikować rozporządzenia delegowane tworzące pakiet wsparcia dla producentów mleka.

Pomoc w wysokości 500 mln euro obejmuje:
1) pomoc dla producentów mleka za ograniczenie produkcji mleka – 150 mln euro w skali UE,
2) dostosowawczą pomoc dla producentów mleka lub producentów w innych sektorach hodowlanych – 350 mln euro w skali UE, w tym dla Polski przewidziana jest kwota 22 670 129 euro.

Proponowane rozwiązania mają służyć poprawie równowagi podażowo-popytowej na rynku i wsparciu działań przyczyniających się do stabilizacji sytuacji rynkowej. Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka za dobrowolne zmniejszenie dostaw do podmiotów skupujących finansowany będzie na jednolitych zasadach w całej UE – pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.

Pierwszy okres redukcji dostaw mleka to miesiące październik – grudzień 2016 r., drugi: listopad 2016 r. – styczeń 2017 r., trzeci: grudzień 2016 r. – luty 2017 r. i czwarty: styczeń – marzec 2017 r.

Zgodnie z projektem rozporządzenia KE udostępnionym 25 sierpnia br. w ramach mechanizmu producenci mleka będą zobowiązani do złożenia dwóch wniosków:


1) wniosku o pomoc, w którym wskażą planowaną wielkość redukcji dostaw mleka, do której ubiegają się o pomoc przy czym wielkość ta nie może być mniejsza niż 3000 kg i większa niż 50% ilości mleka sprzedanego w odpowiednim, okresie referencyjnym; termin składania wniosków o pomoc w odniesieniu do pierwszego okresu redukcji (październik-grudzień 2016 r.) upływa 20 września 2016 r. o godz. 12.00.


2) wniosku o płatność, w którym producenci mleka wskazują rzeczywistą (ostateczną) wielkości redukcji dostaw mleka, do której wnioskują o pomoc; wnioski te składane są w terminie 45 dni po zakończeniu okresu redukcji.

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 14 euro do 100 kg zredukowanej ilości mleka.

Pomoc może być wypłacona w odniesieniu do poszczególnych producentów do ilości mleka nie większej niż 50% ilości mleka sprzedanej przez producenta w okresie referencyjnym.

Ponadto w przypadku, gdy wielkość redukcji dostaw mleka, do której producenci wnioskują o pomoc w skali UE, przekracza maksymalną wielkość redukcji dostaw, do której Komisja Europejska (KE) może wypłacić pomoc, KE ustala współczynnik przydziału, który będzie uwzględniany przy określaniu dla każdego producenta wielkości redukcji dostaw, do której producent może uzyskać pomoc.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy za zmniejszenie produkcji mleka, na mocy którego pomocy będzie wypłacana przez Agencję Rynku Rolnego.

Po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych projekt rozporządzenia będzie skierowany do rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Ministrów. Po wejściu w życie rozporządzenia producenci mleka zaineresowani uzyskaniem pomocy finansowej za zmniejszenie dostaw mleka do podmiotów skupujących będą mogli złożyć wnioski w tej sprawie do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. W projekcie rozporządzenia KE dotyczącym pomocy dostosowawczej przewiduje się natomiast podział ogólnej puli środków w wysokości 350 mln euro na koperty krajowe oraz możliwość uzupełnienia finansowania mechanizmu przez państwa członkowskie z budżetu krajowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami UE pomoc będzie wypłacana dla producentów mleka lub dla producentów w innych sektorach hodowlanych. Pomoc ta będzie przysługiwała tym producentom, którzy realizują jedno lub więcej działań mających na celu zrównoważony rozwój gospodarstw i przyczyniających się do stabilizacji rynku.

W projekcie zaproponowanym przez KE działania te zostały określone w sposób następujący:
1) redukcja produkcji ponad przewidzianą w projekcie rozporządzenia delegowanego dotyczącego pomocy dla dobrowolnej redukcji produkcji mleka lub niezwiększanie produkcji,


2) rolnictwo w małej skali,


3) stosowanie ekstensywnych metod produkcji;


4) stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowisk i klimatu;


5) wdrażanie projektów współpracy;


6) wdrażanie systemów jakościowych mających na celu promocję jakości i wartości dodanej;


7) szkolenia w zakresie instrumentów finansowych i instrumentów zarządzania ryzykiem.

W najbliższym czasie przygotowane zostaną krajowe propozycje rozdysponowania tej pomocy, które następnie będą przedmiotem konsultacji społecznych.

źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA