17.4°C

Kończy się termin składania wniosków na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych fot. Paweł Pąk

Kończy się termin składania wniosków na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych

Napisał  Lis 06, 2019

Właściciele lasów mają czas jeszcze tylko do 12 listopada na złożenie wniosku dotyczącego wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w 2019 r. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów.

Pomoc może uzyskać właściciel lasu, będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa, jeżeli:
1. został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2. zobowiązał się do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego. Pomoc jest przyznawana do gruntów, na których są realizowane inwestycje:
- wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las;
- położonych w lesie,dla którego sporządzono Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla którego została wydana decyzja starosty na podstawie inwentaryzacji stanu lasu;
- stanowiących własność podmiotu składającego wniosek albo jego małżonka lub współwłasność tego podmiotu;
- o powierzchni co najmniej 0,1 ha;
- położonych poza obszarami:

a) Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z planami ochrony albo planami zadań ochronnych tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia tych planów – gdy planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów,
b) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub obszarami ich otulin, chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów. Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji, tj.:1) przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
a) wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub
b) dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub

2) zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub

3) założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub

4) czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub

5) zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
a) ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
b) zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
c) zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Wysokość stawek pomocy
1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 8 137 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 9 249 zł/ha

2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 12 538 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 14 213 zł/ha

3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu:
A) na gruntach w warunkach korzystnych: 4 610 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 5 210 zł/ha

4. Założenie remizy: 848 zł/inwestycję

5. Czyszczenia późne:
A) na gruntach w warunkach korzystnych:764 zł/ha
B) na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°: 917 zł/ha

6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy:
A) Zabezpieczenie drzewek repelentami: 424 zł/ha
B) Zabezpieczenie drzewek osłonkami: 1 488 zł/ha
C) Ogrodzenie remizy – siatką metalową o wysokości minimum 2 m: 8,82 zł/mb.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

reklama