REKLAMA

Bruksela przedłuża stan kryzysowy w związku z wojną i Covid-19

Redakcja - Prawo i Finanse
04.11.2022
chat-icon 0

28 października 2022 roku w Brukseli przyjęto ustawę zmiany tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa,by umożliwić państwom Unijnym dalsze korzystanie z państwowej pomocy.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

28 października 2022 roku w Brukseli przyjęto ustawę zmiany tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa, by umożliwić państwom Unijnym dalsze korzystanie z państwowej pomocy.

Ustawa ma na celu wsparcie gospodarki po inwazji Rosji na Ukrainę. Tymczasowo przyjęto ramy kryzysowe z dnia roku oraz zmieniono je po raz pierwszy od 20 lipca 2022 r. celem uzupełnienia legislacyjnego pakietu gotowości do zimy i zgodnie z celami planu REPowerEU.

Zważając na informacje otrzymane od Państw członkowskich Uni Europejskiej w ramach badania i ukierunkowanych konsultacji z 5 października 2022 r. i 25 października 2022 r. oraz niedawnego rozporządzenia w sprawie interwencji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (rozporządzenie (UE) 2022/1854) oraz wniosku Komisji w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego środków nadzwyczajnych, który ma na celu rozwiązanie problemu wysokich cen gazu w UE i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw w obecnej zimie, zmiana ta zakłada co następuje:


- do 31 grudnia 2023 r. przedłużone zostają obowiązujące wszystkie  środki określone w tymczasowych ramach kryzysowych,


- podniesione zostaja określone pułapy dla ograniczonych kwot pomocy maksymalnej kwoty 250 tys. euro dla przedsiębiorstw rolniczych, 300 tys. euro dla przedsiębiorstw, które działają w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz 2 mln euro dla przedsiębiorstw, które zajmują się wszystkimi pozostałymi sektorami,

- wprowadzaja się dodatkową elastyczność w zakresie wspierania płynności przedsiębiorstw użyteczności publicznej sektora energetycznego w odniesieniu do ich działalności handlowej. W  przypadkach wyjątkowych i z zastrzeżeniem ścisłych zabezpieczeń państwa członkowskie mogą udzielać gwarancji publicznych o zakresie przekraczającym 90 %, jeżeli są one udzielane jako zabezpieczenie finansowe kontrahentom centralnym lub członkom rozliczającym. Zgodnie z aktem delegowanym przyjętym przez Komisję 18 października 2022 r., który dopuszcza stosowanie niezabezpieczonych gwarancji bankowych i publicznych, na określonych warunkach, jako uznanego zabezpieczenia na potrzeby realizacji wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego,

- zwiększenie elastyczności i możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych rosnącymi kosztami energii, z zastrzeżeniem zabezpieczeń. Państwa członkowskie zostaną uprawnione do obliczania wsparcia na podstawie historycznego lub obecnego zużycia przy uwzględnieniu potrzeby utrzymania nienaruszonych zachęt rynkowych do zmniejszania zużycia energii oraz utrzymania ciągłości działalności gospodarczej. Państwa członkowskie mogą również udzielać wsparcia w sposób bardziej elastyczny  dla szczególnie dotkniętych sektorów energochłonnych, z zastrzeżeniem zabezpieczeń pozwalających uniknąć nadmiernej rekompensaty. W tymczasowych ramach kryzysowych przewidziano, że  przedsiębiorstwa otrzymujące większe kwoty pomocy zobowiązują się do określenia rozwiązań pozwalających zmniejszyć ślad węglowy ich zużycia energii i wdrożyć środki w zakresie efektywności energetycznej,

- wprowadzenie nowych środków na rzecz ograniczania zapotrzebowania na energię elektryczną zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2022/1854,

- doprecyzowanie  kryteriów oceny środków wspierających dokapitalizowanie. Wsparcie takiej wypłacalności musiałoby przede wszystkim:  być niezbędne, odpowiednie i proporcjonalne;  wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem państwa oraz musi być połączone z odpowiednimi środkami o zakresie konkurencji mającej na celu zachowanie jej efektywności, w tym zakazem wypłacania dywidend i premii oraz przejęć.

Środki które przewidziane są w tymczasowych ramach kryzysowych nie wykluczają możliwości zatwierdzania innych niezbędnych i proporcjonalnych środków bezpośrednio na podstawie Traktatu, a w szczególności na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.

Komisja także przedłużyła do 31 grudnia 2023 r. możliwośc przyznawania środków  na rzecz wsparcia inwestycyjnego trwałej odbudowy gospodarczej  w związku z  tymczasowymi ramami pomocy państwa związanych z COVID-19.

Treść oświadczenia wiceprzewodniczącej wykonawczej Margrethe Vestager, odpowiedzialnej za politykę konkurencji, można znaleźć tutaj.

Przyjęte 23 marca 2022 r. Tymczasowe Ramy kryzysowe , dają możliwość państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Tymczasowe ramy kryzysowe zostały zmienione po raz pierwszy 20 lipca 2022 r. w celu uzupełnienia legislacyjnego pakietu gotowości do zimy oraz zgodnie z celami planu REPowerEU.

Organizacje kontrolowane przez Rosję, które zostały objęte sankcjami, wyłączono z zakresu stosowania tych środków.

Tymczasowe ramy kryzysowe będą obowiązywały do 31 grudnia 2023 r. W celu  zapewnienia pewności prawa Komisja oceni w późniejszym terminie, czy konieczne jest przedłużenie obowiązywania ram.

Komisja określiła ostatnio swoje ogólne podejście do walki z kryzysem energetycznym w komunikacie z 18 października 2022 r. pod tytułem: „Kryzys energetyczny – wspólne przygotowania, zakupy i ochrona UE”. Bardzo ważne jest, aby dążyć do wspólnych unijnych rozwiązań, unikając fragmentarycznych działań krajowych uzależnionych od różnych systemów fiskalnych państw członkowskich. Komisja oceni potrzeby inwestycyjne dotyczące REPowerEU, m.in. mające na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię i uniknięcie rozdrobnienia na jednolitym rynku, z uwzględnieniem zdolności absorpcyjnej w zakresie inwestycji oraz wniosków wyciągniętych ze stosowania skutecznych unijnych mechanizmów solidarności finansowej. Na podstawie tej analizy uzupełniających źródeł finansowania REPowerEU Komisja jest gotowa zaproponować dalsze kroki w celu zapewnienia konkurencyjności przemysłu europejskiego i niezależności energetycznej w całej UE.

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: Komisja Europejska

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA