REKLAMA

Temat „rzeźni rolniczych” skierowany do konsultacji publicznych

Redakcja - Prawo i Finanse
15.04.2019
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych dla tak zwanych „rzeźni rolniczych” został skierowany do konsultacji publicznych.Chodzi o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej, położone na terenie gospodarstw, w których miałyby być poddawane ubojowi zwierzęta będące własnością rolników, a także zwierzęta innych podmiotów, jednak pochodzące z gospodarstw zlokalizowanych w tym samym powiecie co rzeźnia.

fotolia
REKLAMA

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych dla tak zwanych „rzeźni rolniczych” został skierowany do konsultacji publicznych. 

Chodzi o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej, położone na terenie gospodarstw, w których miałyby być poddawane ubojowi zwierzęta będące własnością rolników, a także zwierzęta innych podmiotów, jednak pochodzące z gospodarstw zlokalizowanych w tym samym powiecie co rzeźnia.

 

Rozporządzenie określa niektóre wymagania weterynaryjne dotyczące konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, w których dokonuje się uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, lub dodatkowo rozbioru mięsa pozyskanego z tych zwierząt.

Łączna liczba zwierząt poddawanych ubojowi w rzeźni rolniczej wynosi rocznie nie więcej niż:

1) 50 000 sztuk w przypadku drobiu albo zajęczaków;

2) 30 sztuk w przypadku ptaków bezgrzebieniowych;

3) świń o wadze:

a) powyżej 100 kilogramów – 1500 sztuk;

b) 15-100 kilogramów – 2000 sztuk;

c) poniżej 15 kilogramów – 6000 sztuk;

4) owiec albo kóz o wadze:

a) powyżej 15 kilogramów – 3000 sztuk;

b) poniżej 15 kilogramów – 6000 sztuk;

5) bydła albo koni:

a) w wieku powyżej 3 miesięcy – 300 sztuk;

b) w wieku poniżej 3 miesięcy – 600 sztuk;

6) kopytnych zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – 600 sztuk.

Rzeźnia rolnicza:


1) jest wyposażona w pomieszczenia zamykane na klucz, lub zagrody dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt – w przypadku, gdy w rzeźni tej są poddawane ubojowi zwierzęta, których posiadaczami są inne podmioty, niż podmiot prowadzący tę rzeźnię, przy czym pomieszczenia te i zagrody nie muszą być wyposażone w oddzielny system odprowadzania ścieków, o ile organizacja uboju oraz system ten wyklucza możliwość zakażenia zdrowych zwierząt oczekujących na ubój lub wyklucza zanieczyszczenie mięsa, w przypadku gdy w rzeźni przebywają zwierzęta chore lub podejrzane o chorobę zakaźną zwierząt, albo:

2) nie jest wyposażona w pomieszczenia zamykane na klucz, lub zagrody dla zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt – w przypadku, gdy w rzeźni tej są poddawane ubojowi wyłącznie zwierzęta, których posiadaczem jest podmiot prowadzący tę rzeźnię i zwierzęta te są doprowadzane lub transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do rzeźni;

3) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 2 w lit. a -c, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 2 lit. a -c, albo

4) rzeźnia rolnicza składa się z co najmniej jednego pomieszczenia, przy czym, to samo pomieszczenie może być wykorzystywane do przeprowadzania różnych czynności:


a)opróżniania i czyszczenia żołądków i jelit, lub w przypadku drobiu i zajęczaków patroszenia i dalszej obróbki, łącznie z dodawaniem przypraw korzennych do całych tusz, pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w innym czasie niż ubój zwierząt, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, a po nich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane lub w razie potrzeby całego pomieszczenia;


b) innych czynności, niż wymienione w lit. a, w tym:


- ogłuszania i wykrwawiania,


– w przypadku świń: sparzania, odszczeciniania, oparzania i opalania,


– w przypadku drobiu i zajęczaków: oskubywania lub oskórowania oraz sparzania,


– wytrzewiania i dalszej obróbki,


– obróbki czystych narządów wewnętrznych i flaków,


– wstępnej obróbki i czyszczenia podrobów, zwłaszcza oskórowanych głów, jeżeli nie jest wykonywana na linii uboju,


-pakowania zbiorczego podrobów,


-wysyłki mięsa


– pod warunkiem, że czynności te są wykonywane w odrębnym miejscu, albo w innym czasie, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa, a po nich zakończeniu przeprowadza się odpowiednie czyszczenie i odkażenie miejsc, w których były wykonywane lub w razie potrzeby całego pomieszczenia;

5) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 3, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 3, albo

6) w rzeźni rolniczej funkcjonuje system urządzeń do odkażania narzędzi zabezpieczający mięso przed zanieczyszczeniem i umożliwiający dostęp do odkażonych narzędzi podczas produkcji.

7) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 4, albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 4, albo

8) w rzeźni rolniczej są zainstalowane, możliwie najbliżej stanowisk pracy, urządzenia do mycia i odkażania rąk dla pracowników mających kontakt z mięsem, z bieżącą ciepłą i zimną wodą lub wodą zmieszaną do odpowiedniej temperatury, wyposażone w środki do czyszczenia i odkażania rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku i pojemniki na zużyte ręczniki;

9) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 5 albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 5, albo

10) rzeźnia rolnicza jest wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego za niezdatne do spożycia, a mięso zatrzymane jest przechowywane w urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa uznanego za zdatne do spożycia, pod warunkiem, że zostały opracowane i wdrożone procedury dotyczące postępowania z zatrzymanym mięsem, gwarantujące zwłaszcza, że zatrzymane mięso nie zostanie pomylone z pozostałym mięsem znajdującym się w tym urządzeniu, w szczególności przez odpowiednie oznakowanie takiego mięsa, oraz zatrzymane mięso:


a) nie pochodzi od zwierząt podejrzanych o zakażenie jedną z chorób zakaźnych zwierząt podlegającą obowiązkowi zwalczania, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,


b) jest przechowywane w urządzeniu do chłodniczego przechowywania mięsa przeznaczonym do przechowywania produktów pochodzenia zwierzęcego w sposób zapobiegający stykaniu się tego mięsa z pozostałym mięsem składowanym w tym urządzeniu,


c) nie opuści urządzenia do chłodniczego przechowywania mięsa do czasu podjęcia przez urzędowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji w sprawie tego mięsa.

11) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 albo w sekcji II w rozdziale II w ust. 6, albo

12) zwierzęta są doprowadzone lub transportowane do rzeźni rolniczej bezpośrednio z gospodarstwa, w którym były utrzymywane, oraz że środek transportu i urządzenia do transportu są czyszczone, myte i odkażane;

13) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 7 oraz w rozdziale IV w ust. 20, albo

14) ubój zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt odbywa się w tym samym pomieszczeniu co ubój zwierząt zdrowych, po zakończeniu uboju zwierząt zdrowych, pod warunkiem, że czyszczenie i odkażanie urządzeń wykorzystywanych do uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt jest wykonywane zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii oraz urządzenia wykorzystywane do uboju zwierząt, w przypadku gdy wcześniej był przeprowadzany ubój zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną zwierząt, są przed wznowieniem uboju oczyszczenie i odkażanie pod nadzorem urzędowym;

15) rzeźnia rolnicza spełnia wymogi określone w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 8, albo

16) do przechowywania:


a) obornika wyznacza się specjalny obszar lub miejsce poza rzeźnią rolniczą, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt;


b) treści przewodu pokarmowego używa się zamkniętego pojemnika, zgodnie z wymogami dotyczącymi postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA